Dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam” của tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA) được triển khai tại hai tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang nhằm mục đích hỗ trợ các nhóm nông dân ở vùng sâu vùng xa và miền núi của hai tỉnh tăng thu nhập bằng cách phát triển sản xuất hữu cơ và tiếp cận thị trường.

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã thực hiện đánh giá cuối kì cho dự án này nhằm:

  1. Đánh giá tác động của Dự án với các nhóm đối tượng mục tiêu và người thụ hưởng của Dự án,
  2. Đánh giá mức độ tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quá trình triển khai Dự án.
  3. Xác định những tác động mong đợi và ngoài ý muốn, những bài học kinh nghiệm và cách làm tốt cũng như những thách thức trong quá trình triền khai.
  4. Đưa ra kết luận và khuyến nghị để làm bài học kinh nghiệm cho các can thiệp trong tương lai.

Thời gian: Tháng 5/2019 đến 6/2019