Chương trình Du Lịch và Nông Nghiệp Công Bằng với định hướng Giới (GREAT) được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (DFAT) là sáng kiến hàng đầu của chương trình Viện trợ nhằm phát triển kinh tế xã hội cho phụ nữ tại Tây Bắc Việt Nam. Chương trình nhằm mục đích tăng cường sự tham gia trong lĩnh vực kinh tế và ra quyết định của phụ nữ thông qua nâng cao tiếp cận tới thị trường và tham gia hiệu quả hơn trong chuỗi giá trị nông nghiệp và du lịch ở vùng dân tộc thiểu số tại Tây Bắc Việt Nam.

CISDOMA cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án GREAT về Đánh giá cộng đồng, văn hoá – xã hội và giới

Thời gian:

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018

 Mục đích:

  • Thiết kế khung nghiên cứu hiện trạng và tìm hiểu những nguồn đầu vào chiến lược cho giai đoạn Khởi động của dự án;
  • Thực hiện thu thập dữ liệu định lượng phục vụ cho phân tích quyền lực và giới tại 9 xã thuộc 7 huyện tại tỉnh Sơn La và Lào Cai;
  • Phân tích số liệu và viết các kết quả theo yêu cầu;

Trình bày kết quả và khuyến nghị, góp ý cho việc phát triển triến lược của dự án cấp tỉnh, kế hoạch giám sát và đánh giá, và khung lý thuyết  thay đổi của chương trình