THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Tăng cường tiếp cận, quản lý và sử dụng đất và rừng dựa trên luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số

Nhà tài trợ: Liên minh châu Âu

Mục tiêu của dự án: Góp phần thúc đẩy tiếp cận, quản lý và sử dụng đất và rừng dựa vào cộng đồng và dựa trên luật tục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thông qua việc giao đất, giao rừng có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước (SFAE) cho cộng đồng để quản lý, sử dụng và hưởng dụng theo luật tục và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Địa điểm thực hiện dự án: 03 tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Lào Cai

Đơn vị thực hiện dự án: Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với UBND huyện Tam Đường (Lai Châu).

Thời gian thực hiện dự án:  3 năm, dự kiến từ tháng 10-2020 đến 10-2023

Tổng ngân sách dự kiến của dự án: 499 999,33EUR.

Để thực hiện dự án này, CISDOMA mời báo giá để lựa chọn đối tác kiểm toán cho Dự án với các thông tin cụ thể như mô tả dưới đây.

MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN

Mục đích của kiểm toán là nhằm đưa ra các ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính dự án, về việc tuân thủ thỏa thuận hợp tác và sử dụng tiền tài trợ của các bên thực hiện dự án. Báo cáo kiểm toán được gửi tới CISDOMA, các bên thực hiện dự án và nhà tài trợ.

Yêu cầu về báo cáo kiểm toán:

  • Tuân thủ quy định trong CMKiT số 800.
  • Bao gồm ý kiến của công ty kiểm toán về: i) việc tuân thủ với thỏa thuận hợp tác; ii) việc sử dụng tiền tài trợ đúng mục đích của dự án và phù hợp thỏa thuận hợp tác; iii) báo cáo tài chính trình bày trung thực và hợp lý.
  • Trình bày tất cả các vấn đề dẫn đến ngoại trừ trong ý kiến kiểm toán.
  • Báo cáo kiểm toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

THỜI GIAN KIỂM TOÁN:

Kiểm tra tài chính theo mốc mỗi năm dự án tính từ khi dự án có hiệu lực thực hiện. Báo cáo kiểm toán được phát hành vào kỳ cuối của việc kiểm tra tài chính.

ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN

Văn phòng CISDOMA, Oxfam tại Hà Nội; CRD tại Huế và CEGORN tại Quảng Bình.

 Yêu cầu đối VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN:

  • Có Giấy phép hoạt động hoặc giấy Đăng ký thành lập công ty Kiểm toán;
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm toán các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các dự án phát triển.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Các công ty kiểm toán có quan tâm gửi thư chào giá bằng tiếng Anh.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua thư điện tử gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 20/11/2021

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email cisdoma@gmail.com

hoặc Điện thoại: 0243 784 3681.