Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam (NGO), được thành lập vào năm 2000. CISDOMA đã thực hiện một số dự án phát triển, đặc biệt là kết nối với cấp cơ sở, đã thực hiện nhiều nghiên cứu và khảo sát khác nhau về các khía cạnh khác nhau như nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, phân tích chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số. Viện cũng đã tích cực tham gia vào các diễn đàn chính sách khác nhau liên quan đến quản trị đất đai và rừng, các vấn đề phát triển nông thôn.

CISDOMA đang thực hiện 2 dự áns: 1) Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số. 2) Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. CISDOMA tìm kiếm ứng cử viên có thẩm quyền cho vị trí Giám đốc dự án, với thông tin chi tiết dưới đây:

  • Chức vụ: Quản lý dự án
  • Mô tả chi tiết công việc: trong TOR đính kèm.
  • Ngày bắt đầu: Sớm nhất có thể
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 31/8/2022

Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: Email: nha.ntt@cisdoma.org.vn, số điện thoại 0987798115/0243.784.368