DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình

sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

(Giai đoạn 2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Thành viên nhóm thực hiện hoạt động khảo sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của 6 xã dự án (Mã 1.1.1) xây dựng công cụ giám sát, đánh giá dự án  (Mã 1.3)

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 11,12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình

sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  Giai đoạn 2,  được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức triển khai trên địa bàn 06 xã: Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025.

Mục tiêu chung của Dự án: Giảm tỉ lệ hộ nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

Chỉ số đánh giá khi kết thúc dự án

Mục tiêu 1: Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình DTTS thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái

–  Ít nhất 400 hộ gia đình DTTS ở 6 xã tăng thu nhập bình quân lên 20% so với ban đầu nhờ áp dụng các giải pháp sinh kế theo hướng sinh thái

– Ít nhất 02 sản phẩm địa phương được chứng nhận bởi các hệ tiêu chuẩn nông nghiệp được công nhận (VietGap, PGS, OCOP)

– Ít nhất 20 nhóm nông dân có hoạt động tiết kiệm vay vốn tự duy trì hoạt động.

Mục tiêu 2: Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

– Ít nhất 02 thực hành/sinh kế sinh thái thí điểm trong dự án được đưa vào kế hoạch phát triển của huyện/tỉnh để nhân rộng.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ triển khai hoạt động Khảo sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của 6 xã dự án. Dự án sẽ tuyển 01 chuyên gia tư vấn tham gia hoạt động khảo sát, với các thông tin như sau:

 1. Mục tiêu hoạt động
 • Xác định được các thông tin để xây dựng bộ dữ liệu ban đầu về 6 xã dự án, làm căn cứ so sánh kết quả khi kết thúc dự án.
 •   Xây dựng công cụ giám sát, đánh giá dự án theo các chỉ số mục tiêu, người hưởng lợi và hoạt động của Dự án.
 1. Kết quả mong đợi
 • Đề xuất triển khai hoạt động bao gồm: công cụ thu thập thông tin, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo khảo sát.
 • Báo cáo khảo sát và bộ cơ sở dữ liệu (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
 • Bộ công cụ sử dụng để giám sát, đánh giá dự án (file exel).

Các kết quả/sản phẩm của hoạt động bằng tiếng Việt.

 1. Phương pháp thu thập và đối tượng cung cấp thông tin

4.1 Xem xét các kế hoạch thực hiện chương trình, đề án, báo cáo có liên quan của huyện Tam Đường và 6 xã dự án

 • Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Tam Đường.
 • Báo cáo kết quả sản xuất Nông-Lâm nghiệp và Kế hoạch hàng năm của huyện Tam Đường.
 • Báo cáo phát triển Kinh tế-Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh và Kế hoạch hành năm của 6 xã dự án.

4.2 Khảo sát thực địa

 • Phỏng vấn theo bảng hỏi cấu trúc đại diện hộ nông dân người DTTS ở địa bàn 6 xã dự án (khoảng 400 hộ dân, mỗi xã chọn 03 bản dự kiến sẽ triển khai hoạt động dự án, mỗi bản chọn 22 đại diện hộ dân theo tỉ lệ 50% Nam, 50% Nữ ); Thông tin được nhập trực tiếp vào phần mềm Kobo.
 • Phỏng vấn sâu đại diện 18 trưởng bản/bí thư chi bộ.
  • Xử lý số liệu
 • Thông tin thu được từ 400 hộ dân theo bảng hỏi sẽ được xử lý thống kê bằng phần mềm exel, theo các trường thông tin gồm: Thông tin chung của hộ gia đình, Hiện trạng trồng trọt, Hiện trạng chăn nuôi, Hiểu biết và áp dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sinh thái.
 • Thông tin từ phỏng vấn sâu đại diện 18 trưởng bản/bí thư chi bộ sẽ được lựa chọn sử dụng làm trích dẫn, hoặc câu chuyện điển hình minh họa cho các nội dung.
 1. Tổ chức thực hiện

Nhóm thực hiện hoạt động khảo sát gồm 01 chuyên gia tư vấn, 02 cán bộ dự án CISDOMA và 03 cán bộ BQL dự án ở huyện Tam Đường.

Cụ thể các vị trí và công việc cụ thể như sau:

Vị trí

 Công việc cụ thể

 Viện trưởng  CISDOMA

•            Góp ý/nghiệm thu Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: công cụ thu thập thông tin,  kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo;

Quản lý dự án CISDOMA

•           Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan;

•            Đầu mối liên lạc với chuyên gia tư vấn

•             Xây dựng Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: công cụ thu thập thông tin, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo khảo sát;

·            Hướng dẫn và phân công công việc cho các các thành viên khi tham gia thu thập thông tin tại thực địa;

·            Thực hiện  thu thập thông tin tại thực địa: phỏng vấn sâu, phỏng vấn theo bảng hỏi;

•             Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo khảo sát ;

Cán bộ dự án CISDOMA

·            Góp ý cho Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát;

·            Thực hiện công tác tổ chức, hậu cần cho việc thu thập thông tin tại thực địa theo kế hoạch;

·             Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công;

·            Góp ý cho Báo cáo khảo sát;

·            Cùng với chuyên gia xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá dự án theo các chỉ số mục tiêu, người hưởng lợi và hoạt động của Dự án

Chuyên gia

 

·          Góp ý cho bộ công cụ thu thập thông tin

·          Đưa nội dung câu hỏi vào phần mềm Kobo

·          Hướng dẫn cán bộ CISDOMA và BQL dự án sử sụng phần mềm Kobo thu thập thông tin

·          Tham gia thu thập thông tin tại thực địa

·           Kiểm tra thông tin đã được nhập vào phần mềm Kobo

·          Xử lý dữ liệu theo thông tin đã nhập vào phần mềm Kobo

·           Góp ý cho Báo cáo khảo sát;

·            Cùng với Cán bộ dự án CISDOMA xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá dự án theo các chỉ số mục tiêu, người hưởng lợi và hoạt động của Dự án

Cán bộ BQL dự án huyện

 

·           Công tác tổ chức, hậu cần cho việc thu thập thông tin theo quy định

·            Đầu mối liên lạc để tổ chức thu thập thông tin

·           Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công.

 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

Xây dựng Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 1-2 tháng 11/2022

2

Đưa nội dung câu hỏi vào phần mềm Kobo

Tuần 3 tháng 11/2022

3

Tiến hành thu thập thông tin thực địa

Tuần 1 tháng 12/2022

4

Xử lý số liệu

Tuần 2-3 tháng 12/2022

5

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát

 

6

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát

Tuần 4 tháng 12/2022

Tuần 1 tháng 01/2022

7

Xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả của dự án

Tuần 2-4 tháng 01/2023

 1. Yêu cầu dành cho tư vấn
 2. Có bằng cấp  về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan (nông nghiệp, xã hội học, phát triển xã hội, khoa học môi trường).
 3. Có kinh nghiệm tham gia triển khai khảo sát ban đầu các dự án phát triển.
 4. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Kobo tool box trong thu thập số liệu.
 5. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm exel trong xử lý số liệu và xây dựng bộ công cụ giám sát
 6. Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống M&E, cho các dự án phát triển.
 7. Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức LNGO.
 8. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm xin liên hệ theo địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn trước 5 p.m ngày 18 tháng 11 năm 2022.