ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Mục tiêu

Giao đất gắn với giao rừng có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp cho các cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai

Tổ chức thực hiện

Viện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi

Địa điểm

Huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện

Tháng 5/2022 – Tháng 12/2022

Thời gian nộp hồ sơ

20/03/2022
 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA sẽ thực hiện hoạt động giao rừng cho 06 cộng đồng (diện tích 400 ha) tại các xã Khánh Yên Thượng và Chiền Ken, huyện Văn Bàn và xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên.

Viện Tư vấn Phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động giao đất gắn liên với giao rừng tại 2 huyện nói trên.

 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

     a. Nguyên tắc của đơn vị Tư vấn được yêu cầu:

 • Đảm bảo có sự tham gia của người dân trong tiến trình thực hiện công tác GĐGR tại thực địa;
 • Đảm bảo tính đồng thuận của người dân và các bên liên quan theo nguyên tắc FPIC về giải quyết các xung đột, mâu thuẩn đất đai trong quá trình triển khai;
 • Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 40% thành viên là nữ giới tham gia vào các công đoạn của GĐGR tại thực địa)

Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

     b. Công tác chuẩn bị bao gồm:

 • Thu thập tài liệu, bản đồ liên quan phục vụ công tác GĐGR cho cộng đồng dân cư;
 • Xây dựng đề cương và dự toán đo đạc GĐGR;
 • Chỉnh sửa đề cương, dự toán trên cơ sở các ý kiến các bên tham gia;
 • Thiết kế phương án kỹ thuật đo đạc và giao đất giao rừng;
 • Chuẩn bị dụng cụ phương tiện kỹ thuật và công tác hậu cần cho hoạt động thực địa

     c. Chủ trì, tham gia, hỗ trợ các cuộc họp thôn trong tiến trình thực hiện giao rừng, bao gồm các cuộc để:

 • Đào tạo cho BQL rừng cấp thôn hiểu được quy trình, các bước để tiến hành GĐGR
 • Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững
 • Xây dựng Quy ước quản lý rừng cộng đồng

     d. Công tác ngoại nghiệp, bao gồm:

 • Đo đạc/Rà soát ranh giới đất được bàn giao có sự tham gia của cộng đồng từ các công ty Lâm nghiệp sang cho chính quyền địa Phương;
 • Đo đạc bóc tách ranh giới rừng giữa các chủ rừng;
 • Chọn, lập Các ô Tiêu chuẩn mang tính đại diện khu đất, rừng (ít nhất 1000m2) phục vụ đánh giá trữ lượng rừng có sự tham gia của cộng đồng để giao cho cộng đồng;
 • Làm việc thống nhất số liệu với địa Phương (xã, huyện) và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
 • Bàn giao rừng tại thực địa
 • Cắm mốc ranh giới tại thực địa để xác định, phân biệt các chủ rừng.

     e. Công tác nội nghiệp, bao gồm:

 • Thực hiện các thủ tục giao rừng gắn liền với đất:
 • Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo;
 • Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô tiêu chuẩn (TC);
 • Số hóa và biên tập bản đồ (1/10.000);
 • Lập cơ sở dữ liệu;
 • Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo;
 • In ấn, giao nộp tài liệu.

     f. Hoàn chỉnh hồ sơ, trình duyệt và bàn giao Quyết định giao đất giao rừng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư.

 • Thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ giao rừng
 • Trình duyệt hồ sơ GĐGR tới các cấp (Xã, Huyện)
 • Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng
 1. SẢN PHẨM GIAO NỘP
 • Báo cáo thuyết minh kết quả đo đạc, điều tra tài nguyên rừng phục vụ công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn 6 thôn trong vùng dự án thuộc 3 xã Khánh Yên Thượng, Chiềng Ken và Tân Tiến.
 • Bản đồ thành quả giao rừng Cộng đồng cấp xã theo hệ VN 2000 tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.
 • Hồ sơ cho 06 Cộng đồng về nhận rừng bao gồm:
 • Đơn đề nghị giao đất, giao rừng của các cộng đồng (cấp thôn)
 • Các biên bản họp thôn.
 • Kế hoạch quản lý, sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp sau khi được Nhà nước giao
 • Biên bản bàn giao ngoại nghiệp ngoài thực địa.
 • Biểu thống kê trữ lượng gỗ theo loài và cấp kính của từng lô rừng.
 • Quyết định giao rừng của Chủ tịch UBND huyện.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rừng và biên bản bàn giao toàn bộ hồ sơ của Cộng đồng cho UBND xã sở tại và UBND huyện.
 • 200 bức ảnh và 10 video về diễn biến quá trình giao đất giao rừng

     4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG (dự kiến)

TT

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Công tác chuẩn bị

1/4/2022

2

Tham gia các cuộc họp thôn

15/4/2022

3

Ngoại nghiệp

1/8/2022

4

Nội nghiệp

1/8/2022

5

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao rừng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

1/9/2022

6

Thúc đẩy việc Quyết định giao rừng, Cấp GCNQSD đất

1/10/2022

7

Bàn gian Quyết định giao rừng, Giấy CNQSD đất và các hồ sơ liên quan

1/12/2022

     5. TỔ CHỨC QUẢN LÝ:

 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.

    6. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN

     a. Đơn vị Tư vấn tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có đăng ký thành lập, linh vực đăng ký hoạt động phù hợp với công việc GĐGR do cơ quan có thẩm quyền cấp trên 5 năm;
 • Không nằm trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giao đất, giao rừng cho cộng đồng;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong Lập kế hoạch quản lý, sử dụng và phát triển rừng cộng đồng.
 • Am hiểu và vận dụng thành thạo các quy trình của Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về giao đất, giao rừng cho cộng đồng;
 • Am hiểu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật, phương tiện, các phần mền về đo đạc bản đồ, xác định trữ lượng rừng (GPS, Google maps…); đặc biệt là các công cụ, kỹ thuật có thể dễ dàng áp dụng bởi cộng đồng hưởng lợi;
 • Có ít nhất 10 nhân sự là cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp chuyên ngành Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Trắc địa.
 • Tư vấn trưởng tối thiểu là kỹ sư có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp trên 5 năm. Ưu tiên hồ sơ có tư vấn trưởng có trình độ Sau đại học.
 • Có mức giá phù hợp với định mức tài chính của gói hoạt động.

    b. Tiêu chí ưu tiên:

 • Trong bối cảnh dịch COVID diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, CISDOMA sẽ ưu tiên chọn đơn vị tư vấn có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
 • Hiểu về bối cảnh địa phương và cộng đồng dân cư thôn tại các xã là địa bàn dự án;
 • Đã thực hiện các gói thầu tương tự về tư vấn đo đạc phục vụ công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng, đặc biệt là ở huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

     7. PHÍ TƯ VẤN:

Định mức chi phí cho các hoạt động áp dụng theo quy định của Nhà nước và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

     8. QUI TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

 • Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.
 • Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:

Tiêu chí

Số điểm

1. Hồ sơ năng lực

50

Giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp

10

Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Lâm nghiệp và/hoặc các chuyên ngành phù hợp với nội dung và phạm vi công việc

10

Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giao đất giao rừng

20

Kinh nghiệm trong việc tổ chức và điều hành các buổi làm việc với địa phương

10

2. Đề xuất kỹ thuật:

50

Đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể

40

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chi tiết

10
 • Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất, trong số các tư vấn có đề xuất kỹ thuật đạt chuẩn (trên 70 điểm) sẽ được chọn để thực hiện hoạt động này.

    9. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 1. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị
 • Danh sách và lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
 • Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ nộp về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 20/3/2022 theo địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 02437843681

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.