CISDOMA phối hợp với Công Ty Cổ Phần Đóng tàu Damen Sông Cấm (DSCS) thực hiện dự án Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công Ty Tài Chính Phát Triển Hà Lan (FMO) tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian một năm từ ngày 29/8/2016 đến ngày 29/8/2017. Tổng kinh phí của dự án là 11.495,65 Euro.

CISDOMA chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật và triển khai các hoạt động liên quan đến nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vệ sinh môi trường; phân loại, xử lý rác thải và sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt.