Từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2018, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ.

Dự án hướng đến mục tiêu “Đảm bảo và tăng cường quyền đất đai của phụ nữ thông qua việc xây dựng và thí điểm mô hình hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin pháp lý tại cấp xã cho phụ nữ dân tộc thiểu số”. Dự án sẽ được thực hiện tại 14 xã thuộc 2 huyện Đà Bắc và Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình, với tổng kinh phí là $74.987.

CISDOMA có vai trò (1) điều phối chung dự án, (2) Trực tiếp thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, xây dựng mô hình và (3) Quản lý tài chính và các hoạt động.