Từ tháng 01/2016 – tháng 12/2018, CISDOMA phối hợp với tổ chức Aide et Action Pháp tại Việt Nam (AEAV) thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục  cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn ở Việt Nam” do Hội đồng Châu Âu tài trợ. Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng và phù hợp với các trẻ em dân tộc thiểu số thông qua việc nâng cao phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cung cấp thông tin đầy đủ tới các nhà hoạch định chính sách. Dự án được thực hiện tại ba xã Tà Lèng, Nùng Nàng, Khun Há thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với tổng kinh phí 531698,96 Euro.

Trong vai trò đơn vị đồng thực hiện dự án, CISDOMA có nhiệm vụ: (1) Thiết kế dự án; (2) Thực hiện và quản lý dự án, bao gồm giám sát và đánh giá hoạt động dự án; (3) Hỗ trợ kĩ thuật và giám sát về nghiệp vụ sư phạm, quản trị trường học, xây dựng vườn trường/chăn nuôi và sự tham gia của phụ huynh học sinh.