Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Bảo tồn nguồn nước” do Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tài trợ.

Dự án được thực hiện với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích thực hành tốt của người dân địa phương để bảo vệ nguồn nước thông qua việc giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm tại 3 xã thuộc tỉnh Lai Châu, Quảng Nam và Tiền Giang. Tổng kinh phí của dự án là 2,360,000,000 VNĐ.

Tổng kinh phí dự án: 2,360,000,000 VNĐ

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019 đến 6/2021