CISDOMA phối hợp với HLH Phụ nữ Quang Bình tổ chức khóa tập huấn “ Kỹ năng truyền thông tại cộng đồng”

Trong 02 ngày 8-9/10/2012, tại Quang Bình, Hà Giang, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng truyền thông tại cộng đồng” cho BCH HPN Huyện Quang Bình và cán bộ là chủ nhiệm các CLB Phụ nữ với Pháp luật và [...]